×

Wyszukaj w serwisie

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 1. System rekrutacji do klas I szkół podstawowych oparty jest o:
 • Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OR.0050.150.2020z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.
 • zapisy określone w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248.) oraz Uchwałę nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 •  uchwały NR IX/72/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów
 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.
 3. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej dotyczą uczniów urodzonych w 2013 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które wdanym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2014 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

 

2.

niepełnosprawność kandydata

 1.  

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

3.

miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły

 1.  

oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców (opiekunów prawnych)

4.

w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata ( np. babcia, dziadek) wspierający rodziców(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

 1.  

oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym

20 luty –  6 marca 2020 r.

8 –  15 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 24 marca 2020 r.

do 2 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30 marca  – 7 kwietnia 2020 r.

8 – 15 czerwca 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

 

PDFuchwala-nr-xxxi-233-2017-w-sprawie-kryterio-rekrutacji-do-publicznych-szkol-podstawowych.pdf (96,04KB)
PDFuchwalaix722019w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-tarnow-opolski-oraz-okreslenia-granic-ich-obwodow.pdf (173,51KB)
PDFzarzadzenie-nr-or00501502020-z-dnia-22-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-roku-szkolnym-2020-2021-do-klas-pierwszych-publicznych-sz.pdf (279,85KB)