×

Wyszukaj w serwisie

Formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej

 

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielanej w roku szkolnym 2022/2023

 

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego.

2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki.

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

4. Zajęcia terapii pedagogicznej.

5. Zajęcia logopedyczne.

6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

7. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami w prawidłowym czytaniu i pisaniu.

8. Porady i konsultacje ze wskazanego podmiotu.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana poza obowiązkowymi godzinami zajęć lekcyjnych. Wniosek o objęcie ucznia pomocą może złożyć rodzic, nauczyciel, specjalista. Wymagana jest zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.