×

Wyszukaj w serwisie

Wychowanie do życia w rodzinie – informacje dla rodziców

 

Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw.

 

I.  Zadania szkoły

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

 • wspieranie wychowawczej roli rodziny; 
 • współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a  dzieckiem;
 • wskazanie norm życia społecznego;
 • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;
 • wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;
 • promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością;
 • wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie i umieraniu;
 • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;
 • pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;
 • informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży;
 • ukazywanie potrzeby odpowiedzialności w korzystaniu ze środków społecznego przekazu (w tym internetu) w zakresie doboru treści, krytycznej oceny formy przekazu oraz poświęconego czasu;
 • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności, w odkrywaniu możliwych dróg realizacji osobowej i zawodowej wychowanka, przygotowywanie do odpowiedzialnego pełnienia zadań na każdej z nich.

II. Program nauczania

Lekcje wychowania do życia w rodzinie dla klas IV-VIII  Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim oparte będą na programie Teresy Król, „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwa Rubikon.

III. Cele kształcenia - wymagania ogólne

1. Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

IV. Pomoce i materiały dydaktyczne

Program „Wędrując ku dorosłości” proponuje do każdej lekcji ciekawe pomoce i materiały dydaktyczne, na lekcjach wykorzystywane są filmy edukacyjne, które mają charakter wychowawczy i profilaktyczny, foliogramy, plansze modele, materiały ćwiczeniowe, prezentacje multimedialne.

V. Metody i formy nauczania

Duża ilość materiałów dydaktycznych daje nauczycielowi swobodę w doborze form i metod nauczania. Pozwalają one uczniowi pracować z wykorzystaniem metod aktywizujących z  dużym zaangażowaniem. Zwiększa to szansę na efektywność zajęć.

VI. Nauczyciele prowadzący zajęcia:

  mgr Małgorzata Juranek

  mgr Sylwia Topola